Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
منارید در رسانهاز حق آبه تا سيلاب غيرقابل مهار/ هامون تشنه مديريت است

از حق آبه تا سيلاب غيرقابل مهار/ هامون تشنه مديريت است

از حق آبه تا سيلاب غيرقابل مهار/ هامون تشنه مديريت است

ھامون که روزگاری از مھمترین حوزه ھای آبخیز جنوب شرق کشور محسوب می شد پس از گذشت سالھا
خشکسالی، در نھایت سیر آب شد اما بسیاری از کارشناسان این آب را حق آبه ھامون نمی دانند بلکه گفته می شود
بروز سیلابھای شدید در افغانستان و عدم توانایی کنترل سیلابھا موجب جاری شدن آب در ھیرمند و ھامون شده
است.