Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
اخبار برگزاری کارگاه کار تیمی و تیم سازی

برگزاری کارگاه کار تیمی و تیم سازی

2,450تعداد نمایش:
1393/12/09تاریخ:
 برگزاری کارگاه کار تیمی و تیم سازی

با توجه به برنامه ریزی های مدیریت دانش پروژه منارید جهت برگزاری دوره های مدیریت مشارکتی و کار تیمی سومین کارگاه از سلسه کارگاههای شش گانه آن در محل مرکز جوانشیر واقع در کرج از تاریخ 12 بهمن به مدت 4 روز برگزار گردید. در این کارگاه در مورد جمع، گروه و تیم بحث شده و تفاوت آنها مشخص گردید. خصوصیات تیم و کار تیمی از جمله موارد دیگر مطرح شده در این کارگاه بود.  تعداد 17 نفر از کارشناسان پروژه های منارید و حبله رود در این کارگاه شرکت کردند