Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
دستاوردها و تجربیاتدستاوردهاتهیه نقشه مشارکتی در بهاباد یزد

تهیه نقشه مشارکتی در بهاباد یزد

1,719تعداد نمایش:
1392/07/07تاریخ:
تهیه نقشه مشارکتی

 تهیه نقشه با مشارکت مردم  یکی از زاههائی است که بوسیله آن میتوان به ذهنیت افراد عینیت بخشید. در روستاها مردم حد و مرز ملک خود را خوب میدانند و بنابراین نقشه ائی که با مشارکت انها تهیه شده و به امضاء برسد بعنوان مدرکی قابل قبول و بدون مناقشه کاربرد خواهد داشت. در منارید که مشارکت مردم را سرلوحه برنامه های خود دارد تهیه نقشه مشارکتی گامی در راه ثبت مالکیت و تهیه سندی است که همه بر آن اتفاق نظر دارشته باشند. 
این نقشه میتواند در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی بسیار مهم باشد. اگر کارشناسان کشاورزی بتوانند از آن بهره برداری مناسب را بعمل اورند مدیریت کشاورزی پایدار ممکن میگردد.
در منارید یکی از شاخصهای مهم نقش و تاثیر زنان و مردان در تخریب و یا بهبود منابع طبیعی است. با تهیه نقشه و بحث در جمع دست اندرکاران میتوان به نقش دستگاههای دولتی و مردم در تخریب منابع طبیعی پی برده و برای کاهش آنها فکری کرد.
در روستای کمکویه از روستاهای پایلوت در بهاباد با فکر بهینه کردن مصرف آب نقشه کشتهای روستا و سپس 
.  سامانهای عرفی مراتع تهیه شد مردم در آغازین این پروژه کارشناسان را راهنمائی کردند

 
در میانه راه همراه کارشناسان بوده و برای هر طاق که یک واحد کشاورزی و بر اساس میزان آب اختصاص یافته میباشد سر طاق مربوطه حضور داشت

 


اکنون این نقشه ها در دفتر گروه توسعه روستا نصب بوده و مردم کار با آن را میاموزنددستاورد
سازمان ثبت اسناد استان یزد با مشاهده نقشه مشارکتی منارید و مردم قبول کرد که آنها را اصل قرارداده و بر اساس آنها اسناد مالکیت برای مردم صادر کند