Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات استراتژی ها

استراتژی ها

استراتژی  پروژه چارچوبی  است که اهداف، دستاوردها و خروجی ها را در ارتباط با شاخص ها و مقاصدی که پروژه می بایستی در پایان کارش به آنها برسد، را نشان می دهد. این چارچوب ابزار مهمی برای مدیریت، پایش و ارزشیابی پروژه است

MENARID_lofgram_web_persian_.pdf
استراتژی اقتصادمحیط زیست در پروژه منارید .pdf
استراتژی مدیریت دانش در پروژه منارید .pdf
استراتژی مدیریت جامع منابع طبیعی در پروژه منارید .pdf
استراتژی روابط عمومی در پروژه منارید .pdf