Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات کمیته راهبری

کمیته راهبری

هدف تشکيل کميته‌اي عالي بنام کميته راهبری مديريت طرح با شرح وظايف روشن و قانوني در حيطه ماموريتها و وظايف سازمانهاي عضو است که بتواند مسئوليت هماهنگي، نظارت و ارزشيابي عالي را در راستاي فعاليت‌هاي تعيين شده بر عهده بگيرد. پيش نياز اجراي موفقيت آميز فعاليتها تشکيل يک کميته مديريتي موثر و قوي با ترکیب زیر است:

•    رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (رئيس كميته).
•    مدير ملي پروژه (دبير كميته).
•    مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای پایلوت
•    مدیر ملی و یا مدیر اجرایی طرح حبله رود
•    نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
•    سازمان حفاظت محیط زیست
•    وزارت امور اقتصادی و دارایی
•    وزارت نیرو
•    نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد و یا نماینده وی
•    دو نماینده از جوامع محلی هریک از استانهای اجرایی پروژه
در صورت نیاز از بخشهای مرتبط دعوت بعمل آید.

این کمیته  در فواصل زماني 3 ماهه تشکيل جلسه می دهد تا:
•    برنامه کار و بودجه ساليانه و هرگونه تغییر در آنها را تصويب کند.
•    براساس گزارش ارائه شده از کميته پايش و ارزشيابي روند اجراي فعاليتهاي پروژه را پايش و ارزشيابي کرده و راجع به نحوه ادامه آنها اخذ تصميم نمايد.
•    هماهنگي و همكاري لازم را با بخش هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و ساير سازمان ها و وزارت خانه ها مقامات ستادي و استاني , UNDP, GEF , سازمان هاي غيردولتي و ديگر نهادهاي مردمي ارتقاء ببخشد.
•    در صورت درخواست مدیران به مدير ملي پروژه و مدير اجرايي براي حل مشكلات اجرايي و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي پروژه كمك نمايد.