Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات گزارشاتتفاهمنامه

تفاهمنامه

پروژه منارید در راستای تحقق اهداف، اجرای اقدامات و فعالیتهای منظر و ایجاد انگیزه برای مشارکت تمامی ذینفعان در همه سطوح، تفاهمنامه های همکاری با ذینفعان و دست اندرکاران پروژه در سطوح دولتی و خصوصی به امضا رسانده است. مجموعه این تفاهمنامه ها تا پایان سال2013 جهت استحضار پیوست است:

تفاهم نامه پروژه های بین المللی منارید و حبله رود در سطوح ملی ، استانی و محلی.pdf
تفاهم نامه همکاری پروژه های بین المللی در حوزه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست.pdf
تفاهم نامه همکاری پروژه های بین المللی منارید و حبله رود با شرکت باریج اسانس .pdf