Alternate Text

تقویت و انسجام سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

English پارسی 
مستندات گزارشاتگزارشات بازدید

گزارشات بازدید

بازدید از اقدامات موفق یکی از روشهای کاربردی ظرفیت سازی به شمار می رود. پروژه منارید به این منظور بازدیدهای هم برای کارشناسان و مدیران و هم برای مردم و جوامع محلی و نیز برای سایر دست اندرکاران برگزار می کند تا از این طریق اشتراک دانش و 
آگاه سازی عمومی صورت گیرد. در زیر گزارشات این بازدیدها ارائه می شود: